Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Zbor krajanov Lipovci - sofinanciranje kanalizacije

Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa:

  • Sklep št. 1: Zbor krajanov Lipovci je seznanjen in se vpričo prisotnih članov sveta KS Lipovci in župana Občine Beltinci strinja, da se sredstva v višini 250.353,86 EUR pridobljena iz naslova izkoriščanja in sanacije gramoznice Vučja jama namenijo za sofinanciranje izgradnje kanalizacije upravičencem v KS Lipovci pod naslednjimi pogoji:
    1. Upravičenec do sofinanciranja izgradnje kanalizacije je vsako lipovsko gospodinjstvo, ki bo imelo z Občino Beltinci sklenjeno pogodbo o izgradnji kanalizacije in bo imelo tudi plačan sorazmerni del oz. 30 obrokov, kar znese 1.001,70 EUR - to je polovico zneska do polne cene, ki znaša 2.003,40 EUR in sicer vključno do 1. 4. 2009.
    2. Občina Beltinci sklene s KS Lipovci pogodbo, v kateri se KS Lipovci zaveže sofinancirati sorazmerni del izgradnje kanalizacije vsem upravičencem, seznam upravičencev je priloga te pogodbe in ga izdela Občina Beltinci po kriterijih iz 1. točke tega sklepa. Sorazmerni del se izračuna tako, da se znesek 250.353,86 EUR deli s številom upravičencev. Po 1. 4. 2009 se smatra, da so zadevna sredstva sorazmerno namenjena oz. dokončno porazdeljena upravičencem za sofinanciranje izgradnje kanalizacije pod zgoraj navedenimi pogoji.
    3. V 15. dneh po izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Lipovcih bo KS Lipovci sredstva v višini 250.353,86 EUR nakazala na račun Občine Beltinci; do takrat pa ima KS Lipovci sredstva namenjena za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS Lipovci na vezani vlogi pri banki; vse obresti iz tega naslova pripadajo KS Lipovci in se lahko porabijo za urejanje infrastrukture v KS Lipovci po predhodnem sklepu Sveta KS Lipovci.
  • Sklep št. 2 Za predstavnika v odbor uporabnikov oz. lastnikov CATV sistema Občine Beltinci je bil z območja KS Lipovci izvoljen Alojz Sraka, Lipovci 64.

Več v priponki