Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Program razvoja

KS Lipovci za obdobje 2010 - 2014

 1. Kanalizacija je prioritetna in najpomembnejša aktivnost v naslednjem obdobju. V Lipovcih je že zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. V najkrajšem možnem času(v začetku novega mandatnega obdobja) je potrebno začeti z izgradnjo primarnega omrežja. Naloga občine je še izgradnja sistema v Bratoncih in Lipi in potem še čistilne naprave na Melincih, da bomo lahko na kanalizacijski sistem priklopili naša gospodinjstva. Izgradnjo sistema v naši KS bomo aktivno, odgovorno in budno spremljali tako kot doslej.

 2. Vučja jama je obnovljena oziroma sanirana in pridobljena sredstva koristimo za namen kanalizacije, kot smo obljubili pred 4-mi leti. V tem mandatu moramo pridobiti lastništvo nad zemljiščem Vučje jame ali pa vsaj pravico uporabe, da bo možno legalno zgraditi določene objekte za nadaljevanje razvijanja privlačne turistične destinacije z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja. Lahko tudi v sodelovanju z zasebnim sektorjem. Naš dolgoročni cilj ali vizija je, da bi ob Vučji jami nastal sladkovodni avtokamp (z ustreznimi objekti, vodovodnim in el. omrežjem), ki bi vključeval tudi še prej celovito preurejeni športno rekreacijski center(z obnovo umetne trave, izgradnjo otroškega igrišča, idr.).

 3. Uredili bomo obvezni enosmerni krožni promet okrog kapele v centru vasi, opremljen z vsemi potrebnimi prometnimi znaki in cestno signalizacijo (promet v centru, do katerega vodi 5 vpadnic, bo zato varnejši).

 4. Skrbeli bomo za komunalno infrastrukturo:
  • prometna signalizacija
  • vzdrževanje obstoječih asfaltiranih cest (vsako leto sproti)
  • odvodnjavanje meteorne vode na kritičnih mestih(požiralniki)
  • urejanje poljskih poti
  • etapna zamenjava vodovodnih linij malega profila na tistih mestih, kjer ne zagotavljajo zadostne količine vode zaradi širjenja vasi,

 5. Vzdrževali pokopališče ter uredili žarni del

 6. Položili novo asfaltno prevleko na cesti proti Mlinariču in Ficku ter proti igrišču na JZ strani

 7. Skrbeli bomo za umirjanje prometa na področju KS z izgradnjo cestnih otočkov oziroma cestnih grbin tam, kjer je to zaradi varnosti pešcev in kolesarjev ter posebno otrok, nujno potrebno.

 8. Potegovali se bomo, da bo občina dogradila manjkajoči del kolesarske steze Lipovci-Dokležovje. Tudi za izgradnjo kolesarske steze od našega pokopališča do kapelice ob magistralki ter na drugi strani kolesarske steze oziroma pešpoti do Gančan. Prav tako za izgradnjo pločnika ob osrednji cesti(ulici) skozi Lipovce.

 9. Poskrbeli bomo za pripravo zazidalnega načrta in ureditev novih gradbenih parcel na vzhodnem delu KS med cesto za Gančane in stransko cesto v trikotniku, ki je s prostorskih planom že predvideno za pozidavo (zasebni lastniki so pisno soglasje že dali). S tem bomo omogočili pogoje za dolgoročni razvoj in širitev naše vasi (in posledično večanje natalitete v Lipovcih).

 10. Sodelovali bomo pri aktivnostih gasilcev za adaptacijo gasilskega doma (gasilci so edini lastnik gasilskega doma).

 11. Občini Beltinci bomo predlagali delno adaptacijo zgradbe vrtca Lipovci-Bratonci tako, da se preuredi podstrešni del v bivalni prostor(to možnost prouči gradbena stroka).

 12. Zavzeli se bomo za pridobitev lastništva tistih parcel, ki so rezervirana za širitev oziroma rekonstrukcijo športno rekreacijskega centra (parcele v neposredni bližini ŠRC).

 13. Skrbeli bomo za pogoje udejstvovanja mladih ( šport, turizem, kultura, ipd.) na ustrezni ravni in skladno z možnostmi.

 14. Skrbeli bomo za pestro kulturno, športno in družabno življenje v KS z dotacijo društvom v okviru finančnih možnosti(različne prireditve).

 15. Vzpodbujali bomo oblike socialnega povezovanja starejših ljudi v krajevni skupnosti.

 16. Sprotno bomo informirali naša gospodinjstva s pomembnimi dogajanji v krajevni skupnosti v pisni obliki.

 17. Z javnimi deli in raznimi akcijami bomo skrbeli za urejenost kraja.

 18. Opravljali sprotne tekoče zadeve iz življenja in dela KS Lipovci.